BuddyBoss App Plugin - Version 1.8.42

Release date: Aug 16, 2023

Changes:

 • Bug: Core - Conflicts with Gutenberg blocks due to ‘GutenbergBlockAbstract’ class not being generated

File Changes:

 • assets/js/gutenberg.js
 • assets/js/gutenberg.js.map
 • buddyboss-app.php
 • include/Admin/GutenbergBlockAbstract.php
 • languages/buddyboss-app.pot
 • package.json
 • readme.txt
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/checkbox.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/color.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/email.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/multiselect.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/number.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/text.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/textarea.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/toggle.js
 • src/js/admin/gutenberg/blocks/Custom/controls/url.js