BBCode

Description

Source

File: bp-forums/admin/parser.php

class BBCode {
var $tag_rules;
var $defaults;
var $current_class;
var $root_class;
var $lost_start_tags;
var $start_tags;
var $allow_ampersand;
var $tag_marker;
var $ignore_newlines;
var $plain_mode;
var $detect_urls;
var $url_pattern;
var $output_limit;
var $text_length;
var $was_limited;
var $limit_tail;
var $limit_precision;
var $smiley_dir;
var $smiley_url;
var $smileys;
var $smiley_regex;
var $enable_smileys;
var $wiki_url;
var $local_img_dir;
var $local_img_url;
var $url_targetable;
var $url_target;
var $rule_html;
var $pre_trim;
var $post_trim;
var $debug;


/* ADDED */
// singleton instance
private static $instance;

// private constructor function
// to prevent external instantiation
private function __construct()
{
	$this->defaults = new BBCodeLibrary;
	$this->tag_rules = $this->defaults->default_tag_rules;
	$this->smileys = $this->defaults->default_smileys;
	$this->enable_smileys = true;
	$this->smiley_regex = false;
	$this->smiley_dir = $this->GetDefaultSmileyDir();
	$this->smiley_url = $this->GetDefaultSmileyURL();
	$this->wiki_url = $this->GetDefaultWikiURL();
	$this->local_img_dir = $this->GetDefaultLocalImgDir();
	$this->local_img_url = $this->GetDefaultLocalImgURL();
	$this->rule_html = $this->GetDefaultRuleHTML();
	$this->pre_trim = "";
	$this->post_trim = "";
	$this->root_class = 'block';
	$this->lost_start_tags = Array();
	$this->start_tags = Array();
	$this->tag_marker = '[';
	$this->allow_ampsersand = false;
	$this->current_class = $this->root_class;
	$this->debug = false;
	$this->ignore_newlines = false;
	$this->output_limit = 0;
	$this->plain_mode = false;
	$this->was_limited = false;
	$this->limit_tail = "...";
	$this->limit_precision = 0.15;
	$this->detect_urls = false;
	$this->url_pattern = '<a href="{$url/h}">{$text/h}</a>';
	$this->url_targetable = false;
	$this->url_target = false;
}

// getInstance method
public static function getInstance()
{
  if(!self::$instance)
  {
   self::$instance = new self();
  }

  return self::$instance;
}
/* ADDED */


function SetPreTrim($trim = "a") { $this->pre_trim = $trim; }
function GetPreTrim() { return $this->pre_trim; }
function SetPostTrim($trim = "a") { $this->post_trim = $trim; }
function GetPostTrim() { return $this->post_trim; }
function SetRoot($class = 'block') { $this->root_class = $class; }
function SetRootInline() { $this->root_class = 'inline'; }
function SetRootBlock() { $this->root_class = 'block'; }
function GetRoot() { return $this->root_class; }
function SetDebug($enable = true) { $this->debug = $enable; }
function GetDebug() { return $this->debug; }
function SetAllowAmpersand($enable = true) { $this->allow_ampersand = $enable; }
function GetAllowAmpersand() { return $this->allow_ampersand; }
function SetTagMarker($marker = '[') { $this->tag_marker = $marker; }
function GetTagMarker() { return $this->tag_marker; }
function SetIgnoreNewlines($ignore = true) { $this->ignore_newlines = $ignore; }
function GetIgnoreNewlines() { return $this->ignore_newlines; }
function SetLimit($limit = 0) { $this->output_limit = $limit; }
function GetLimit() { return $this->output_limit; }
function SetLimitTail($tail = "...") { $this->limit_tail = $tail; }
function GetLimitTail() { return $this->limit_tail; }
function SetLimitPrecision($prec = 0.15) { $this->limit_precision = $prec; }
function GetLimitPrecision() { return $this->limit_precision; }
function WasLimited() { return $this->was_limited; }
function SetPlainMode($enable = true) { $this->plain_mode = $enable; }
function GetPlainMode() { return $this->plain_mode; }
function SetDetectURLs($enable = true) { $this->detect_urls = $enable; }
function GetDetectURLs() { return $this->detect_urls; }
function SetURLPattern($pattern) { $this->url_pattern = $pattern; }
function GetURLPattern() { return $this->url_pattern; }
function SetURLTargetable($enable) { $this->url_targetable = $enable; }
function GetURLTargetable() { return $this->url_targetable; }
function SetURLTarget($target) { $this->url_target = $target; }
function GetURLTarget() { return $this->url_target; }
function AddRule($name, $rule) { $this->tag_rules[$name] = $rule; }
function RemoveRule($name) { unset($this->tag_rules[$name]); }
function GetRule($name) { return isset($this->tag_rules[$name])
? $this->tag_rules[$name] : false; }
function ClearRules() { $this->tag_rules = Array(); }
function GetDefaultRule($name) { return isset($this->defaults->default_tag_rules[$name])
? $this->defaults->default_tag_rules[$name] : false; }
function SetDefaultRule($name) { if (isset($this->defaults->default_tag_rules[$name]))
$this->AddRule($name, $this->defaults->default_tag_rules[$name]);
else $this->RemoveRule($name); }
function GetDefaultRules() { return $this->defaults->default_tag_rules; }
function SetDefaultRules() { $this->tag_rules = $this->defaults->default_tag_rules; }
function SetWikiURL($url) { $this->wiki_url = $url; }
function GetWikiURL($url) { return $this->wiki_url; }
function GetDefaultWikiURL() { return '/?page='; }
function SetLocalImgDir($path) { $this->local_img_dir = $path; }
function GetLocalImgDir() { return $this->local_img_dir; }
function GetDefaultLocalImgDir() { return "img"; }
function SetLocalImgURL($path) { $this->local_img_url = $path; }
function GetLocalImgURL() { return $this->local_img_url; }
function GetDefaultLocalImgURL() { return "img"; }
function SetRuleHTML($html) { $this->rule_html = $html; }
function GetRuleHTML() { return $this->rule_html; }
function GetDefaultRuleHTML() { return "\n<hr class=\"bbcode_rule\" />\n"; }
function AddSmiley($code, $image) { $this->smileys[$code] = $image; $this->smiley_regex = false; }
function RemoveSmiley($code) { unset($this->smileys[$code]); $this->smiley_regex = false; }
function GetSmiley($code) { return isset($this->smileys[$code])
? $this->smileys[$code] : false; }
function ClearSmileys() { $this->smileys = Array(); $this->smiley_regex = false; }
function GetDefaultSmiley($code) { return isset($this->defaults->default_smileys[$code])
? $this->defaults->default_smileys[$code] : false; }
function SetDefaultSmiley($code) { $this->smileys[$code] = @$this->defaults->default_smileys[$code];
$this->smiley_regex = false; }
function GetDefaultSmileys() { return $this->defaults->default_smileys; }
function SetDefaultSmileys() { $this->smileys = $this->defaults->default_smileys;
$this->smiley_regex = false; }
function SetSmileyDir($path) { $this->smiley_dir = $path; }
function GetSmileyDir() { return $this->smiley_dir; }
function GetDefaultSmileyDir() { return "smileys"; }
function SetSmileyURL($path) { $this->smiley_url = $path; }
function GetSmileyURL() { return $this->smiley_url; }
function GetDefaultSmileyURL() { return "smileys"; }
function SetEnableSmileys($enable = true) { $this->enable_smileys = $enable; }
function GetEnableSmileys() { return $this->enable_smileys; }
function nl2br($string) {
return preg_replace("/\\x0A|\\x0D|\\x0A\\x0D|\\x0D\\x0A/", "<br />\n", $string);
}
function UnHTMLEncode($string) {
if (function_exists("html_entity_decode"))
return html_entity_decode($string);
$string = preg_replace_callback('~&#x([0-9a-f]+);~i', array( $this, '_UnHTMLEncode_chr_callback'), $string);
$string = preg_replace_callback('~&#([0-9]+);~', array($this, '_UnHTMLEncode_chr_hexdec_callback'), $string); 
$trans_tbl = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
$trans_tbl = array_flip($trans_tbl);
return strtr($string, $trans_tbl);
}
function _UnHTMLEncode_chr_callback($match) {
return chr(hexdec($match[1]));
}
function _UnHTMLEncode_chr_hexdec_callback($match) {
return chr(hexdec($match[1]));
}
function Wikify($string) {
return rawurlencode(str_replace(" ", "_",
trim(preg_replace("/[!?;@#\$%\\^&*<>=+`~\\x00-\\x20_-]+/", " ", $string))));
}
function IsValidURL($string, $email_too = true) {
if (preg_match("/^
(?:https?|ftp):\\/\\/
(?:
(?:[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\\.)+
[a-zA-Z0-9]
(?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?
|
\\[
(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}
(?:
25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9]:
(?:[\\x01-\\x08\\x0B\\x0C\\x0E-\\x1F\\x21-\\x5A\\x53-\\x7F]
|\\\\[\\x01-\\x09\\x0B\\x0C\\x0E-\\x7F])+
)
\\]
)
(?::[0-9]{1,5})?
(?:[\\/\\?\\#][^\\n\\r]*)?
$/Dx", $string)) return true;
if (preg_match("/^[^:]+([\\/\\\\?#][^\\r\\n]*)?$/D", $string))
return true;
if ($email_too)
if (substr($string, 0, 7) == "mailto:")
return $this->IsValidEmail(substr($string, 7));
return false;
}
function IsValidEmail($string) {
$validator = new BBCodeEmailAddressValidator;
return $validator->check_email_address($string);
/*
return preg_match("/^
(?:
[a-z0-9\\!\\#\\\$\\%\\&\\'\\*\\+\\/=\\?\\^_`\\{\\|\\}~-]+
(?:\.[a-z0-9\\!\\#\\\$\\%\\&\\'\\*\\+\\/=\\?\\^_`\\{\\|\\}~-]+)*
|
\"(?:[\\x01-\\x08\\x0B\\x0C\\x0E-\\x1F\\x21\\x23-\\x5B\\x5D-\\x7F]
|\\\\[\\x01-\\x09\\x0B\\x0C\\x0E-\\x7F])*\"
)
@
(?:
(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+
[a-z0-9]
(?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?
|
\\[
(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}
(?:
25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:
(?:[\\x01-\\x08\\x0B\\x0C\\x0E-\\x1F\\x21-\\x5A\\x53-\\x7F]
|\\\\[\\x01-\\x09\\x0B\\x0C\\x0E-\\x7F])+
)
\\]
)
$/Dx", $string);
*/
}
function HTMLEncode($string) {
if (!$this->allow_ampersand)
return htmlspecialchars($string);
else return str_replace(Array('<', '>', '"'),
Array('&lt;', '&gt;', '&quot;'), $string);
}
function FixupOutput($string) {
if (!$this->detect_urls) {
$output = $this->Internal_ProcessSmileys($string);
}
else {
$chunks = $this->Internal_AutoDetectURLs($string);
$output = Array();
if (count($chunks)) {
$is_a_url = false;
foreach ($chunks as $index => $chunk) {
if (!$is_a_url) {
$chunk = $this->Internal_ProcessSmileys($chunk);
}
$output[] = $chunk;
$is_a_url = !$is_a_url;
}
}
$output = implode("", $output);
}
return $output;
}
function Internal_ProcessSmileys($string) {
if (!$this->enable_smileys || $this->plain_mode) {
$output = $this->HTMLEncode($string);
}
else {
if ($this->smiley_regex === false) {
$this->Internal_RebuildSmileys();
}
$tokens = preg_split($this->smiley_regex, $string, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
if (count($tokens) <= 1) {
$output = $this->HTMLEncode($string);
}
else {
$output = "";
$is_a_smiley = false;
foreach ($tokens as $token) {
if (!$is_a_smiley) {
$output .= $this->HTMLEncode($token);
}
else {
if (isset($this->smiley_info[$token])) {
$info = $this->smiley_info[$token];
}
else {
$info = @getimagesize($this->smiley_dir . '/' . $this->smileys[$token]);
$this->smiley_info[$token] = $info;
}
$alt = htmlspecialchars($token);
$output .= "<img src=\"" . htmlspecialchars($this->smiley_url . '/' . $this->smileys[$token])
. "\" width=\"{$info[0]}\" height=\"{$info[1]}\""
. " alt=\"$alt\" title=\"$alt\" class=\"bbcode_smiley\" />";
}
$is_a_smiley = !$is_a_smiley;
}
}
}
return $output;
}
function Internal_RebuildSmileys() {
$regex = Array("/(?<![\\w])(");
$first = true;
foreach ($this->smileys as $code => $filename) {
if (!$first) $regex[] = "|";
$regex[] = preg_quote("$code", '/');
$first = false;
}
$regex[] = ")(?![\\w])/";
$this->smiley_regex = implode("", $regex);
}
function Internal_AutoDetectURLs($string) {
$output = preg_split("/( (?:
(?:https?|ftp) : \\/*
(?:
(?: (?: [a-zA-Z0-9-]{2,} \\. )+
(?: arpa | com | org | net | edu | gov | mil | int | [a-z]{2}
| aero | biz | coop | info | museum | name | pro
| example | invalid | localhost | test | local | onion | swift ) )
| (?: [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} )
| (?: [0-9A-Fa-f:]+ : [0-9A-Fa-f]{1,4} )
)
(?: : [0-9]+ )?
(?! [a-zA-Z0-9.:-] )
(?:
\\/
[^&?#\\(\\)\\[\\]\\{\\}<>\\'\\\"\\x00-\\x20\\x7F-\\xFF]*
)?
(?:
[?#]
[^\\(\\)\\[\\]\\{\\}<>\\'\\\"\\x00-\\x20\\x7F-\\xFF]+
)?
) | (?:
(?:
(?: (?: [a-zA-Z0-9-]{2,} \\. )+
(?: arpa | com | org | net | edu | gov | mil | int | [a-z]{2}
| aero | biz | coop | info | museum | name | pro
| example | invalid | localhost | test | local | onion | swift ) )
| (?: [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} )
)
(?: : [0-9]+ )?
(?! [a-zA-Z0-9.:-] )
(?:
\\/
[^&?#\\(\\)\\[\\]\\{\\}<>\\'\\\"\\x00-\\x20\\x7F-\\xFF]*
)?
(?:
[?#]
[^\\(\\)\\[\\]\\{\\}<>\\'\\\"\\x00-\\x20\\x7F-\\xFF]+
)?
) | (?:
[a-zA-Z0-9._-]{2,} @
(?:
(?: (?: [a-zA-Z0-9-]{2,} \\. )+
(?: arpa | com | org | net | edu | gov | mil | int | [a-z]{2}
| aero | biz | coop | info | museum | name | pro
| example | invalid | localhost | test | local | onion | swift ) )
| (?: [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} \\. [0-9]{1,3} )
)
) )/Dx", $string, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
if (count($output) > 1) {
$is_a_url = false;
foreach ($output as $index => $token) {
if ($is_a_url) {
if (preg_match("/^[a-zA-Z0-9._-]{2,}@/", $token)) {
$url = "mailto:" . $token;
}
else if (preg_match("/^(https?:|ftp:)\\/*([^\\/&?#]+)\\/*(.*)\$/", $token, $matches)) {
$url = $matches[1] . '/' . '/' . $matches[2] . "/" . $matches[3];
}
else {
preg_match("/^([^\\/&?#]+)\\/*(.*)\$/", $token, $matches);
$url = "http:/" . "/" . $matches[1] . "/" . $matches[2];
}
$params = @parse_url($url);
if (!is_array($params)) $params = Array();
$params['url'] = $url;
$params['link'] = $url;
$params['text'] = $token;
$output[$index] = $this->FillTemplate($this->url_pattern, $params);
}
$is_a_url = !$is_a_url;
}
}
return $output;
}
function FillTemplate($template, $insert_array, $default_array = Array()) {
$pieces = preg_split('/(\{\$[a-zA-Z0-9_.:\/-]+\})/', $template,
-1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
if (count($pieces) <= 1)
return $template;
$result = Array();
$is_an_insert = false;
foreach ($pieces as $piece) {
if (!$is_an_insert) {
$result[] = $piece;
}
else if (!preg_match('/\{\$([a-zA-Z0-9_:-]+)((?:\\.[a-zA-Z0-9_:-]+)*)(?:\/([a-zA-Z0-9_:-]+))?\}/', $piece, $matches)) {
$result[] = $piece;
}
else {
if (isset($insert_array[$matches[1]]))
$value = @$insert_array[$matches[1]];
else $value = @$default_array[$matches[1]];
if (strlen(@$matches[2])) {
foreach (explode(".", substr($matches[2], 1)) as $index) { 
if (is_array($value))
$value = @$value[$index];
else if (is_object($value)) {
$value = (array)$value;
$value = @$value[$index];
}
else $value = "";
}
}
switch (gettype($value)) {
case 'boolean': $value = $value ? "true" : "false"; break;
case 'integer': $value = (string)$value; break;
case 'double': $value = (string)$value; break;
case 'string': break;
default: $value = ""; break;
}
if (strlen(@$matches[3]))
$flags = array_flip(str_split($matches[3]));
else $flags = Array();
if (!isset($flags['v'])) {
if (isset($flags['w']))
$value = preg_replace("/[\\x00-\\x09\\x0B-\x0C\x0E-\\x20]+/", " ", $value);
if (isset($flags['t'])) $value = trim($value);
if (isset($flags['b'])) $value = basename($value);
if (isset($flags['e'])) $value = $this->HTMLEncode($value);
else if (isset($flags['k'])) $value = $this->Wikify($value);
else if (isset($flags['h'])) $value = htmlspecialchars($value);
else if (isset($flags['u'])) $value = urlencode($value);
if (isset($flags['n'])) $value = $this->nl2br($value);
}
$result[] = $value;
}
$is_an_insert = !$is_an_insert;
}
return implode("", $result);
}
function Internal_CollectText($array, $start = 0) {
ob_start();
for ($start = intval($start), $end = count($array); $start < $end; $start++)
print $array[$start][BBCODE_STACK_TEXT];
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $output;
}
function Internal_CollectTextReverse($array, $start = 0, $end = 0) {
ob_start();
for ($start = intval($start); $start >= $end; $start--)
print $array[$start][BBCODE_STACK_TEXT];
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $output;
}
function Internal_GenerateOutput($pos) {
$output = Array();
while (count($this->stack) > $pos) {
$token = array_pop($this->stack);
if ($token[BBCODE_STACK_TOKEN] != BBCODE_TAG) {
$output[] = $token;
}
else {
$name = @$token[BBCODE_STACK_TAG]['_name'];
$rule = @$this->tag_rules[$name];
$end_tag = @$rule['end_tag'];
if (!isset($rule['end_tag'])) $end_tag = BBCODE_REQUIRED;
else $end_tag = $rule['end_tag'];
array_pop($this->start_tags[$name]);
if ($end_tag == BBCODE_PROHIBIT) {
$output[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_TEXT => $token[BBCODE_STACK_TEXT],
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
else {
if ($end_tag == BBCODE_REQUIRED)
@$this->lost_start_tags[$name] += 1;
$end = $this->Internal_CleanupWSByIteratingPointer(@$rule['before_endtag'], 0, $output);
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$rule['after_tag'], $output);
$tag_body = $this->Internal_CollectTextReverse($output, count($output)-1, $end);
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$rule['before_tag'], $this->stack);
$this->Internal_UpdateParamsForMissingEndTag(@$token[BBCODE_STACK_TAG]);
$tag_output = $this->DoTag(BBCODE_OUTPUT, $name,
@$token[BBCODE_STACK_TAG]['_default'], @$token[BBCODE_STACK_TAG], $tag_body);
$output = Array(Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_TEXT => $tag_output,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class
));
}
}
}
$this->Internal_ComputeCurrentClass();
return $output;
}
function Internal_RewindToClass($class_list) {
$pos = count($this->stack) - 1;
while ($pos >= 0 && !in_array($this->stack[$pos][BBCODE_STACK_CLASS], $class_list))
$pos--;
if ($pos < 0) {
if (!in_array($this->root_class, $class_list))
return false;
}
$output = $this->Internal_GenerateOutput($pos+1);
while (count($output)) {
$token = array_pop($output);
$token[BBCODE_STACK_CLASS] = $this->current_class;
$this->stack[] = $token;
}
return true;
}
function Internal_FinishTag($tag_name) {
if (strlen($tag_name) <= 0)
return false;
if (isset($this->start_tags[$tag_name])
&& count($this->start_tags[$tag_name]))
$pos = array_pop($this->start_tags[$tag_name]);
else $pos = -1;
if ($pos < 0) return false;
$newpos = $this->Internal_CleanupWSByIteratingPointer(@$this->tag_rules[$tag_name]['after_tag'],
$pos+1, $this->stack);
$delta = $newpos - ($pos+1);
$output = $this->Internal_GenerateOutput($newpos);
$newend = $this->Internal_CleanupWSByIteratingPointer(@$this->tag_rules[$tag_name]['before_endtag'],
0, $output);
$output = $this->Internal_CollectTextReverse($output, count($output) - 1, $newend);
while ($delta-- > 0)
array_pop($this->stack);
$this->Internal_ComputeCurrentClass();
return $output;
}
function Internal_ComputeCurrentClass() {
if (count($this->stack) > 0)
$this->current_class = $this->stack[count($this->stack)-1][BBCODE_STACK_CLASS];
else $this->current_class = $this->root_class;
}
function Internal_DumpStack($array = false, $raw = false) {
if (!$raw) $string = "<span style='color: #00C;'>";
else $string = "";
if ($array === false)
$array = $this->stack;
foreach ($array as $item) {
switch (@$item[BBCODE_STACK_TOKEN]) {
case BBCODE_TEXT:
$string .= "\"" . htmlspecialchars(@$item[BBCODE_STACK_TEXT]) . "\" ";
break;
case BBCODE_WS:
$string .= "WS ";
break;
case BBCODE_NL:
$string .= "NL ";
break;
case BBCODE_TAG:
$string .= "[" . htmlspecialchars(@$item[BBCODE_STACK_TAG]['_name']) . "] ";
break;
default:
$string .= "unknown ";
break;
}
}
if (!$raw) $string .= "</span>";
return $string;
}
function Internal_CleanupWSByPoppingStack($pattern, &$array) {
if (strlen($pattern) <= 0) return;
$oldlen = count($array);
foreach (str_split($pattern) as $char) {
switch ($char) {
case 's':
while (count($array) > 0 && $array[count($array)-1][BBCODE_STACK_TOKEN] == BBCODE_WS)
array_pop($array);
break;
case 'n':
if (count($array) > 0 && $array[count($array)-1][BBCODE_STACK_TOKEN] == BBCODE_NL)
array_pop($array);
break;
case 'a':
while (count($array) > 0
&& (($token = $array[count($array)-1][BBCODE_STACK_TOKEN]) == BBCODE_WS
|| $token == BBCODE_NL))
array_pop($array);
break;
}
}
if (count($array) != $oldlen) {
$this->Internal_ComputeCurrentClass();
}
}
function Internal_CleanupWSByEatingInput($pattern) {
if (strlen($pattern) <= 0) return;
foreach (str_split($pattern) as $char) {
switch ($char) {
case 's':
$token_type = $this->lexer->NextToken();
while ($token_type == BBCODE_WS) {
$token_type = $this->lexer->NextToken();
}
$this->lexer->UngetToken();
break;
case 'n':
$token_type = $this->lexer->NextToken();
if ($token_type != BBCODE_NL)
$this->lexer->UngetToken();
break;
case 'a':
$token_type = $this->lexer->NextToken();
while ($token_type == BBCODE_WS || $token_type == BBCODE_NL) {
$token_type = $this->lexer->NextToken();
}
$this->lexer->UngetToken();
break;
}
}
}
function Internal_CleanupWSByIteratingPointer($pattern, $pos, $array) {
if (strlen($pattern) <= 0) return $pos;
foreach (str_split($pattern) as $char) {
switch ($char) {
case 's':
while ($pos < count($array) && $array[$pos][BBCODE_STACK_TOKEN] == BBCODE_WS)
$pos++;
break;
case 'n':
if ($pos < count($array) && $array[$pos][BBCODE_STACK_TOKEN] == BBCODE_NL)
$pos++;
break;
case 'a':
while ($pos < count($array)
&& (($token = $array[$pos][BBCODE_STACK_TOKEN]) == BBCODE_WS || $token == BBCODE_NL))
$pos++;
break;
}
}
return $pos;
}
function Internal_LimitText($string, $limit) {
$chunks = preg_split("/([\\x00-\\x20]+)/", $string, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
$output = "";
foreach ($chunks as $chunk) {
if (strlen($output) + strlen($chunk) > $limit)
break;
$output .= $chunk;
}
$output = rtrim($output);
return $output;
}
function Internal_DoLimit() {
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack("a", $this->stack);
if (strlen($this->limit_tail) > 0) {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->limit_tail,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
$this->was_limited = true;
}
function DoTag($action, $tag_name, $default_value, $params, $contents) {
$tag_rule = @$this->tag_rules[$tag_name];
switch ($action) {
case BBCODE_CHECK:
if (isset($tag_rule['allow'])) {
foreach ($tag_rule['allow'] as $param => $pattern) {
if ($param == '_content') $value = $contents;
else if ($param == '_defaultcontent') {
if (strlen($default_value))
$value = $default_value;
else $value = $contents;
}
else {
if (isset($params[$param]))
$value = $params[$param];
else $value = @$tag_rule['default'][$param];
}
if (!preg_match($pattern, $value)) {
return false;
}
}
return true;
}
switch (@$tag_rule['mode']) {
default:
case BBCODE_MODE_SIMPLE:
$result = true;
break;
case BBCODE_MODE_ENHANCED:
$result = true;
break;
case BBCODE_MODE_INTERNAL:
$result = @call_user_func(Array($this, @$tag_rule['method']), BBCODE_CHECK,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
case BBCODE_MODE_LIBRARY:
$result = @call_user_func(Array($this->defaults, @$tag_rule['method']), $this, BBCODE_CHECK,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
case BBCODE_MODE_CALLBACK:
$result = @call_user_func(@$tag_rule['method'], $this, BBCODE_CHECK,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
}
return $result;
case BBCODE_OUTPUT:
if ($this->plain_mode) {
if (!isset($tag_rule['plain_content']))
$plain_content = Array('_content');
else $plain_content = $tag_rule['plain_content'];
$result = $possible_content = "";
foreach ($plain_content as $possible_content) {
if ($possible_content == '_content'
&& strlen($contents) > 0) {
$result = $contents;
break;
}
if (isset($params[$possible_content])
&& strlen($params[$possible_content]) > 0) {
$result = htmlspecialchars($params[$possible_content]);
break;
}
}
$start = @$tag_rule['plain_start'];
$end = @$tag_rule['plain_end'];
if (isset($tag_rule['plain_link'])) {
$link = $possible_content = "";
foreach ($tag_rule['plain_link'] as $possible_content) {
if ($possible_content == '_content'
&& strlen($contents) > 0) {
$link = $this->UnHTMLEncode(strip_tags($contents));
break;
}
if (isset($params[$possible_content])
&& strlen($params[$possible_content]) > 0) {
$link = $params[$possible_content];
break;
}
}
$params = @parse_url($link);
if (!is_array($params)) $params = Array();
$params['link'] = $link;
$params['url'] = $link;
$start = $this->FillTemplate($start, $params);
$end = $this->FillTemplate($end, $params);
}
return $start . $result . $end;
}
switch (@$tag_rule['mode']) {
default:
case BBCODE_MODE_SIMPLE:
$result = @$tag_rule['simple_start'] . $contents . @$tag_rule['simple_end'];
break;
case BBCODE_MODE_ENHANCED:
$result = $this->Internal_DoEnhancedTag($tag_rule, $params, $contents);
break;
case BBCODE_MODE_INTERNAL:
$result = @call_user_func(Array($this, @$tag_rule['method']), BBCODE_OUTPUT,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
case BBCODE_MODE_LIBRARY:
$result = @call_user_func(Array($this->defaults, @$tag_rule['method']), $this, BBCODE_OUTPUT,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
case BBCODE_MODE_CALLBACK:
$result = @call_user_func(@$tag_rule['method'], $this, BBCODE_OUTPUT,
$tag_name, $default_value, $params, $contents);
break;
}
return $result;
default:
return false;
}
}
function Internal_DoEnhancedTag($tag_rule, $params, $contents) {
$params['_content'] = $contents;
$params['_defaultcontent'] = strlen(@$params['_default']) ? $params['_default'] : $contents;
return $this->FillTemplate(@$tag_rule['template'], $params, @$tag_rule['default']);
}
function Internal_UpdateParamsForMissingEndTag(&$params) {
switch ($this->tag_marker) {
case '[': $tail_marker = ']'; break;
case '<': $tail_marker = '>'; break;
case '{': $tail_marker = '}'; break;
case '(': $tail_marker = ')'; break;
default: $tail_marker = $this->tag_marker; break;
}
$params['_endtag'] = $this->tag_marker . '/' . $params['_name'] . $tail_marker;
}
function Internal_ProcessIsolatedTag($tag_name, $tag_params, $tag_rule) {
if (!$this->DoTag(BBCODE_CHECK, $tag_name, @$tag_params['_default'], $tag_params, "")) {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
return;
}
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$tag_rule['before_tag'], $this->stack);
$output = $this->DoTag(BBCODE_OUTPUT, $tag_name, @$tag_params['_default'], $tag_params, "");
$this->Internal_CleanupWSByEatingInput(@$tag_rule['after_tag']);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $output,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
function Internal_ProcessVerbatimTag($tag_name, $tag_params, $tag_rule) {
$state = $this->lexer->SaveState();
$end_tag = $this->lexer->tagmarker . "/" . $tag_name . $this->lexer->end_tagmarker;
$start = count($this->stack);
$this->lexer->verbatim = true;
while (($token_type = $this->lexer->NextToken()) != BBCODE_EOI) {
if ($this->lexer->text == $end_tag) {
$end_tag_params = $this->lexer->tag;
break;
}
if ($this->output_limit > 0
&& $this->text_length + strlen($this->lexer->text) >= $this->output_limit) {
$text = $this->Internal_LimitText($this->lexer->text,
$this->output_limit - $this->text_length);
if (strlen($text) > 0) {
$this->text_length += strlen($text);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
$this->Internal_DoLimit();
break;
}
$this->text_length += strlen($this->lexer->text);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => $token_type,
BBCODE_STACK_TEXT => htmlspecialchars($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => $this->lexer->tag,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
$this->lexer->verbatim = false;
if ($token_type == BBCODE_EOI) {
$this->lexer->RestoreState($state);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
return;
}
$newstart = $this->Internal_CleanupWSByIteratingPointer(@$tag_rule['after_tag'], $start, $this->stack);
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$tag_rule['before_endtag'], $this->stack);
$this->Internal_CleanupWSByEatingInput(@$tag_rule['after_endtag']);
$content = $this->Internal_CollectText($this->stack, $newstart);
array_splice($this->stack, $start);
$this->Internal_ComputeCurrentClass();
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$tag_rule['before_tag'], $this->stack);
$tag_params['_endtag'] = $end_tag_params['_tag'];
$tag_params['_hasend'] = true;
$output = $this->DoTag(BBCODE_OUTPUT, $tag_name,
@$tag_params['_default'], $tag_params, $content);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $output,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
function Internal_ParseStartTagToken() {
$tag_params = $this->lexer->tag;
$tag_name = @$tag_params['_name'];
if (!isset($this->tag_rules[$tag_name])) {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
return;
}
$tag_rule = $this->tag_rules[$tag_name];
$allow_in = is_array($tag_rule['allow_in'])
? $tag_rule['allow_in'] : Array($this->root_class);
if (!in_array($this->current_class, $allow_in)) {
if (!$this->Internal_RewindToClass($allow_in)) {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
return;
}
}
$end_tag = isset($tag_rule['end_tag']) ? $tag_rule['end_tag'] : BBCODE_REQUIRED;
if ($end_tag == BBCODE_PROHIBIT) {
$this->Internal_ProcessIsolatedTag($tag_name, $tag_params, $tag_rule);
return;
}
if (!$this->DoTag(BBCODE_CHECK, $tag_name, @$tag_params['_default'], $tag_params, "")) {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
return;
}
if (@$tag_rule['content'] == BBCODE_VERBATIM) {
$this->Internal_ProcessVerbatimTag($tag_name, $tag_params, $tag_rule);
return;
}
if (isset($tag_rule['class']))
$newclass = $tag_rule['class'];
else $newclass = $this->root_class;
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => $this->lexer->token,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => $this->lexer->tag,
BBCODE_STACK_CLASS => ($this->current_class = $newclass),
);
if (!isset($this->start_tags[$tag_name]))
$this->start_tags[$tag_name] = Array(count($this->stack)-1);
else $this->start_tags[$tag_name][] = count($this->stack)-1;
}
function Internal_ParseEndTagToken() {
$tag_params = $this->lexer->tag;
$tag_name = @$tag_params['_name'];
$contents = $this->Internal_FinishTag($tag_name);
if ($contents === false) {
if (@$this->lost_start_tags[$tag_name] > 0) {
$this->lost_start_tags[$tag_name]--;
}
else {
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
return;
}
$start_tag_node = array_pop($this->stack);
$start_tag_params = $start_tag_node[BBCODE_STACK_TAG];
$this->Internal_ComputeCurrentClass();
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack(@$this->tag_rules[$tag_name]['before_tag'], $this->stack);
$start_tag_params['_endtag'] = $tag_params['_tag'];
$start_tag_params['_hasend'] = true;
$output = $this->DoTag(BBCODE_OUTPUT, $tag_name, @$start_tag_params['_default'],
$start_tag_params, $contents);
$this->Internal_CleanupWSByEatingInput(@$this->tag_rules[$tag_name]['after_endtag']);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $output,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
function Parse($string) {
$this->lexer = new BBCodeLexer($string, $this->tag_marker);
$this->lexer->debug = $this->debug;
$old_output_limit = $this->output_limit;
if ($this->output_limit > 0) {
if (strlen($string) < $this->output_limit) {
$this->output_limit = 0;
}
else if ($this->limit_precision > 0) {
$guess_length = $this->lexer->GuessTextLength();
if ($guess_length < $this->output_limit * ($this->limit_precision + 1.0)) {
$this->output_limit = 0;
}
else {
}
}
}
$this->stack = Array();
$this->start_tags = Array();
$this->lost_start_tags = Array();
$this->text_length = 0;
$this->was_limited = false;
if (strlen($this->pre_trim) > 0)
$this->Internal_CleanupWSByEatingInput($this->pre_trim);
$newline = $this->plain_mode ? "\n" : "<br />\n";
while (true) {
if (($token_type = $this->lexer->NextToken()) == BBCODE_EOI) {
break;
}
switch ($token_type) {
case BBCODE_TEXT:
if ($this->output_limit > 0
&& $this->text_length + strlen($this->lexer->text) >= $this->output_limit) {
$text = $this->Internal_LimitText($this->lexer->text,
$this->output_limit - $this->text_length);
if (strlen($text) > 0) {
$this->text_length += strlen($text);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
$this->Internal_DoLimit();
break 2;
}
$this->text_length += strlen($this->lexer->text);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_TEXT,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->FixupOutput($this->lexer->text),
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
break;
case BBCODE_WS:
if ($this->output_limit > 0
&& $this->text_length + strlen($this->lexer->text) >= $this->output_limit) {
$this->Internal_DoLimit();
break 2;
}
$this->text_length += strlen($this->lexer->text);
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_WS,
BBCODE_STACK_TEXT => $this->lexer->text,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
break;
case BBCODE_NL:
if ($this->ignore_newlines) {
if ($this->output_limit > 0
&& $this->text_length + 1 >= $this->output_limit) {
$this->Internal_DoLimit();
break 2;
}
$this->text_length += 1;
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_WS,
BBCODE_STACK_TEXT => "\n",
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
}
else {
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack("s", $this->stack);
if ($this->output_limit > 0
&& $this->text_length + 1 >= $this->output_limit) {
$this->Internal_DoLimit();
break 2;
}
$this->text_length += 1;
$this->stack[] = Array(
BBCODE_STACK_TOKEN => BBCODE_NL,
BBCODE_STACK_TEXT => $newline,
BBCODE_STACK_TAG => false,
BBCODE_STACK_CLASS => $this->current_class,
);
$this->Internal_CleanupWSByEatingInput("s");
}
break;
case BBCODE_TAG:
$this->Internal_ParseStartTagToken();
break;
case BBCODE_ENDTAG:
$this->Internal_ParseEndTagToken();
break;
default:
break;
}
}
if (strlen($this->post_trim) > 0)
$this->Internal_CleanupWSByPoppingStack($this->post_trim, $this->stack);
$result = $this->Internal_GenerateOutput(0);
$result = $this->Internal_CollectTextReverse($result, count($result) - 1);
$this->output_limit = $old_output_limit;
if ($this->plain_mode) {
$result = preg_replace("/[\\x00-\\x09\\x0B-\\x20]+/", " ", $result);
$result = preg_replace("/(?:[\\x20]*\\n){2,}[\\x20]*/", "\n\n", $result);
$result = trim($result);
}
return $result;
}
}

Methods

Questions?

We're always happy to help with code or other questions you might have! Search our developer docs, contact support, or connect with our sales team.